بیوگرافی

تصویر نویسنده

مهندس امیر مهدوی

کارشناس ارشد نگهداری و تعمیر هواپیما و مدرس دانشگاه