بیوگرافی

تصویر نویسنده

مهندس صنم خردمند

طراح و کارشناس مهندسی مکانیک