بیوگرافی

تصویر نویسنده

دکتر جواد شهبازی کرمی

دکتری تخصصی مکانیک، طراحی و ساخت
مدرس دانشگاه و پژوهشگر صنعت
مدیر مسئول انتشارات

Books Of دکتر جواد شهبازی کرمی