بیوگرافی

تصویر نویسنده

حسین قربانی منقاری

کارشناس ارشد مکانیک دانشکده صنعتی اصفهان