بیوگرافی

تصویر نویسنده

مهران قاسم پور

رشته تحصیلی: مکانیک. گرایش: ساخت و تولید. مدرک تحصیلی: فوق لیسانس. عضو بانک: فنی مهندسی مکانیک