بیوگرافی

تصویر نویسنده

راسل سی هیبلر

راسل سی هیبلر
راسل C Hibbeler نویسنده کتابهایی مانند مکانیک مهندسی - آمار است.